Voor een goed verloop van de
praktijk vraag ik om de volgende zaken te respecteren:

 • Behandelingen
  gebeuren steeds op afspraak.

 • Een
  behandeling is steeds een middelenverbintenis.

 • Behandelingen
  dienen contant betaald te worden tenzij anders overeengekomen.

 • Annulering
  van de afspraak gebeurt steeds telefonisch.

 • Bij
  annulering van de afspraak is er een schadevergoeding schuldig van het
  volledige bedrag indien de afspraak werd geannuleerd niet /of binnen de 48 uren
  voorafgaand aan de afspraak.

 • Bij
  achterstal van betaling zijn geen consultaties meer mogelijk.

 • De
  facturen dienen betaald te worden binnen de 8 dagen na de consultatie.

 • Eventuele
  transactie- of bankkosten zijn op rekening van de gefactureerde.

 • Bij
  aanmaning wordt het factuurbedrag verhoogd met administratiekosten, met een
  minimum van 50€.

 • In geval
  van niet-tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande
  ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd van 10% vanaf de
  vervaldatum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10%
  met een minimum van € 50.

 • Klachten
  moeten worden geformuleerd binnen de vijf dagen na ontvangst van de factuur en
  dit per aangetekende brief.

 • In geval
  van betwisting zijn alleen de rechtbanken territoriaal bevoegd van de plaats
  waar de praktijk gevestigd is of deze volgens keuze van de praktijk.